VOORWAARDEN VOOR DEELNAME GIVEAWAY

1. Toepassingsgebied/uitzondering Instagram

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle giveaways die wij organiseren via het Instagram profiel onder "junglueck". Deze actie is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Alle informatie in het kader van de wedstrijden wordt uitsluitend verstrekt door JUNGLÜCK als organisator van de wedstrijd en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Deelnemers/deelname

2.1 Elke natuurlijke persoon in eigen naam die ten minste 18 jaar oud is en woonachtig is in Nederland, België of Luxemburg komt in aanmerking voor deelname. Deelnemers die de leeftijd van zestien jaar al hebben bereikt, maar nog niet meerderjarig zijn, mogen alleen aan de wedstrijd deelnemen met toestemming van hun wettelijke voogd.

2.2 Minderjarigen jonger dan 16 jaar en handelingsonbekwame personen zijn uitgesloten van deelname.

2.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten die deze Deelnamevoorwaarden schenden of die proberen voordeel te behalen of te verkrijgen ten opzichte van andere deelnemers door de competitie onrechtmatig te beïnvloeden of te manipuleren. In dergelijke gevallen kan de Organisator ook achteraf deelnemers uitsluiten van de competitie, prijzen niet toekennen en deze terugvorderen.

2.4 Deelname is alleen mogelijk binnen de periode die is aangegeven in de giveaway beschrijving. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan een identieke wedstrijd.

2.5 Werknemers van de organisator van de wedstrijd, evenals werknemers van de bedrijven die betrokken zijn bij deze wedstrijd en hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

3. Totstandkoming van de wedstrijd

3.1 De voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd is het volgen van het Instagram-kanaal van de organisator. Als er een andere vereiste is voor deelname aan de wedstrijd, zal dit direct bij de deelnamemogelijkheid aan de wedstrijd worden gecommuniceerd. De wedstrijd wordt gehouden tijdens de aangegeven periode. Alle deelnemers aan de wedstrijd die op het respectieve tijdstip van de loting aan de vermelde vereisten voldoen, worden in aanmerking genomen. Onmiddellijk na afloop van de deelnameperiode wordt de winnaar willekeurig getrokken uit de deelnemers.

3.2 De prijs kan niet worden gewijzigd of in contanten worden uitbetaald. De prijs is niet overdraagbaar.

4. Verwerking van de prijs

4.1 De winnaar(s) wordt (worden) via Instagram Direct Message door JUNGLÜCK of de betreffende wedstrijdsamenwerkingspartner op de hoogte gebracht. Met betrekking tot de prijs is elke deelnemer die op deze manier in kennis wordt gesteld verplicht om de Organisator binnen 7 werkdagen na verzending van de kennisgeving te laten weten of hij/zij de prijs accepteert. Als de Organisator binnen deze periode geen overeenkomstig bericht ontvangt, vervalt de mogelijkheid om de prijs te accepteren en behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere deelnemer aan te wijzen en deze hiervan op de hoogte te stellen.

4.2 Indien de door de deelnemer verstrekte contactgegevens onjuist zijn (bijvoorbeeld e-mailadres), is de Organisator niet verplicht de juiste gegevens vast te stellen. Eventuele nadelen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste contactgegevens (bijv. onjuist e-mailadres) zijn voor rekening van de deelnemer.

5. Gegevensbescherming

Alle Instagram-namen van de deelnemers worden geregistreerd en uitsluitend opgeslagen om de winnaar te bepalen. Alle persoonlijke gegevens worden uiterlijk 30 dagen na afloop van de wedstrijd verwijderd, maar de reacties op Instagram blijven bewaard en kunnen nog steeds openbaar worden bekeken. Deelnemers hebben recht op wettelijke informatie-, wijzigings- en annuleringsrechten. Deelnemers kunnen hun verklaarde toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De annulering moet schriftelijk worden verzonden naar het adres van JUNGLÜCK dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist. Deelname aan de wedstrijd is dan niet meer mogelijk.

6. Voortijdige annulering van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, annuleren of beëindigen wegens onvoorziene omstandigheden. Dit laatste geldt in het bijzonder als er software- en/of hardwarefouten optreden en/of andere technische en/of wettelijke redenen de regelmatige en correcte organisatie van de wedstrijd beïnvloeden of onmogelijk maken. 6 Overige rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing. Mocht een van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.